Husorden – Klubværelser

Ordensreglement
For lejere af klubværelser i Sankt Hans Gade 16, 2200 København N. Udarbejdet af andelsforeningens Sankt Hans Gade 16+16A i februar 1997. Revideret i januar 2010 og maj 2011.

Husleje
Huslejen skal være betalt inden den 5. i hver måned. Falder lejen ikke rettidigt, opkræves et gebyr på 250 kr.

Affald
Intet affald må henkastes i gården eller anbringes noget andet sted end i de affaldscontainere i gården. Affald, som ikke fjernes med dagrenoveringen, skal lejerne fjerne for egen regning.

Cykler og lignende
Cykler skal anbringes i gårdens cykelskur. Der må ikke stå cykler, barnevogne eller lignende i opgangen.

Støj
Afspilning af musik og anden støjende adfærd skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige beboere. Afspilning af høj musik må ikke, bortset fra enkeltstående tilfælde og efter aftale med naboer, finde sted efter kl. 22.00 på hverdage og efter kl. 23.00 på fredage og lørdage. Det samme gælder brug af boremaskiner og andet støjende værktøj samt husholdningsmaskiner.

Fællesarealer
Alle lejere skal rydde op efter sig på fællesarealerne (køkken, gangareal og badeværelse). Fejl og mangler i køkken, gangareal og badeværelse skal straks meddeles til udlejer. Maling og lignende vedligeholdelsesmaterialer til fællesarealer betales af udlejer ved henvendelse inden arbejdet påbegyndes.

På grund af brandfare og efter påbud fra brandmyndighederne skal det indskærpes, at der ikke må henstilles møbler eller anden løsøre i gangene og på trappeafsatsen.

Rengøring
Lejere af klubværelser skal indbyrdes aftale en rengøringsordning således, at der på ethvert tidspunkt er rengjort på fællesarealer. Hvis rengøringen ikke findes tilfredsstillende, kan udlejer til enhver tid hyre rengøring på lejeres regning.

Beboelse
Klubværelser er, på grund fællesarealers størrelse, kun til beboelse for lejer med mindre andet er besluttet af udlejer.

Depositum
Depositummet kan tilbageholdes ved misligholdelse eller direkte skade på værelser og fællesarealer.