Husorden – Andel

Husorden for Andelsboligforeningen Sankt Hansgade 16-16A
Vedtaget på ekstraordinære generalforsamling den 7. august 2006:

Ved gentagne brud på husordnen henvises der til de gældende retningslinier for eksklusion i §21 i vedtægt for Andelsboligforeningen Sankt Hansgade 16 – 16A

Medlemmerne i Andelsboligforeningen lægger stor vægt på at opretholde et godt naboskab og have en rolig og attraktiv ejendom, hvor andelshaverne påtager sig det fælles ansvar, som er forbundet med det at bo i en andelsforening.

Andelsforeningen er derfor på Foreningens ekstraordinære generalforsamling den 7/8 2006 blevet enige om følgende husorden for ejendommen.

1. Gården
Gårdanlægget er til fælles afbenyttelse når man samtidig udviser respekt og hensyn til sene medbeboere jævnfør de anførte under afsnittet musik og støj.

På grund af fare for rotter er det ikke tilladt at lægge foder til fugle og dyr på ejendommens arealer.

2. Affald
Der må ikke henstilles affald ved siden af skraldebeholderen. Storskrald og byggeaffald må ikke henstilles og skal bortkøres af den respektive beboere, som måtte have behov for det.

Der må ikke henstilles affald, sko eller andre genstande på trappearealerne.

3. Cykler og lignende
Cykler må ikke henstilles i ejendommens opgange, men skal anbringes i gårdens cykelskur.

4. Husdyr
Der må ikke holdes husdyr i ejendommen uden bestyrelsens tilladelse

5. Musik og Støj
Afspilning af musik eller anden støjende adfærd skal finde sted, så det ikke er til gene for foreningens øvrige beboere. Afspilning af høj musik må ikke, bortset fra enkeltstående tilfælde, finde sted efter kl. 22.00 på hverdage og efter kl. 23.00 på fredage og lørdage. Såfremt en beboer ønsker at holde en privatfest skal der varsles med skriftlige opslag på de to ophængte opslagstavler i henholdsvis forhus og baghus minimum én uge forinden.

Anvendelsen af særligt støjende maskiner som boremaskiner, gulvafslibere eller rystepudsere bør begrænses til dagtimerne og må ikke anvendes uden for tidsrummet 8-21 på hverdage og uden for tidsrummet 10-20 lørdag og søndage.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres og anvendes således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommens øvrige beboere.

6. Trappevask
Alle andelshavere er forpligtede til at holde trappearealerne rene. Trappevasken går derfor på tur andelshaverne imellem, således at trappen vaskes en gang ugentligt. Der udarbejdes hvert halve år en turnusordning, som er ophængt på opslagstavlen. Det påhviler den enkelte andelshaver at holde øje med, hvornår det er andelshaverens tur. Rengøring af baghusets, 16A, trappe udføres af baghusets beboere og forhusets trappe nr. 16, af forhusets beboere.

Øvrige arbejdsopgaver, som skal udføres i forbindelse med trappevask er opslået i opgangen, hvoraf fejning eller snerydning af fortov og mellemgård er indbefattet.

Andelsforeningen er lovmæssigt forpligtet til at friholde fortov ved nr. 16 for sne fra kl. 7- 22. Andelsboligforeningen er erstatningsansvarlig for personer, der glider på et ikke-ryddet fortov. Andelsboligforening er ligeledes forpligtet til at rydde sne i mellemgården mellem for- og baghus , så renovationsfolkene har fri passage til affaldsbeholdere